اهداف مرکز تحقیقات آلرژی

G1: معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات آلرژي در دانشگاه و عرصههای کشوری و بین المللی

G2 : الویت بندی ، هدایت ، تسهیل و نظارت براجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط

G3 : تاسیس و توسعه واحدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات آلرژي

G4: تشویق و توانمند سازی محققین در اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط
 

 

G1: معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات آلرژي در دانشگاه و عرصههای کشوری و بین المللی

G101 طراحی ساختار مرکز و پیگیری تصویب آن:

G101A1: مطالعه برنامه راهبردی مراکز تحقیقات آلرژي کشور

G1O1A2 : طراحی ساختار سازمانی مرکز تحقیقات

G1O1A3 : ارائه ساختار پیشنهادی به معاونت پژوهشی دانشگاه

G1O1A4 : پیگیری تصویب ساختار پیشنهادی در شورای پژوهشی دانشگاه تا پایان 6 ماهه دوم سال 1389

G1O1A5 : ارائه ساختار پیشنهادی و مستندات لازم برای تصویب در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا 3ماهه اول سال1390
 

G102 برقراری ارتباط با مراکز تحیقات داخلی و بین المللی

G102A1: شناسایی سایرمراکز تحقیقات آلرژي تا پایان سه ماهه اول سال 1390

G1O2A2 : معرفی مرکز تحقیقات آلرژي به دانشگاه های کشور تا پایان شش ماهه اول 1390

G1O2A3 : برقراری ارتباط فعال با سایر مراکز تحقیقاتی کشوری در قالب حداقل یک طرح تحقیقاتی مشترک در هر سال از سال دوم برنامه

G1O2A4 : برقراری ارتباط با مراکز تحقیقات بین المللی بخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از توان مندی های آنان
 

G2 : الویت بندی ، هدایت ، تسهیل و نظارت براجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط

G2O2: تعیین نیاز های نظام سلامت و تعیین حیطه های تحقیقاتی در سطح منطقه

G2O2A1: کسب اطلاعات پایه بر اساس نیازسنجی از مسئولین (معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه)، اعضاء هیأت علمی گروه آلرژي و ايمونولوژي و سایر گروه های آموزشی مرتبط و ذینفعان برای اعلام نیازهای پژوهشی مرتبط در نیمه اول سال 1390

G2O2A2 : تدوین اولویت های مرکز تحقیقات آلرژي در نیمه اول سال 1390
 

G3 : تاسیس و توسعه واحدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات آلرژي

G301: ایجاد و راه اندازی واحد های تحقیقاتی

G3O1A1 : بررسی و انتخاب واحد‌های تحقیقاتی بر اساس نیاز و امکانات مرکز و اولویت ها در نیمسال دوم سال 1391

G3O2 : توسعه و تجهیز واحدهای تحقیقاتی مرکز

G3O2A1 : جذب کادر پرسنلی مرکز تحقیقات در نیمه اول سال 1390

G3O2A2 : راه اندازی سایت مرکز تحقیقات بیماریهای آلرژيك در نیمه اول سال 1390

G3O2A3 : ارتقاء تجهیزات و امکانات درون بخشی در جهت تقویت امور پژوهشی مرکز به میزان15-10 درصد در هر سال
 

G4 : تشویق و توانمند سازی محققین در اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط

G4O1 : تهیه و ارسال پرسشنامه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء مرکز تحقیقات

G4O2 : طراحی کارگاههای آموزشی و پژوهشی

G4O3 : برگزاری حداقل یک کارگاه در سال

G4O4 : تعیین معیارهای پژوهش برترو اجراء سیاستهای تشویقی برای محققین برتر در مرکزدر هر سال

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی