اعضاء مرکز تحقیقات آلرژی

ریاست مرکزتحقیقات آلرژی
دانشیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Jabbarif[at]mums.ac.ir
8012770-0511
------------------------------------------
استاد دانشگاه علوم پزشکی
رئیس گروه ایمونولوژی و آلرژی
8012738-0511
------------------------------------------
استاد دانشکده پزشکی
رئیس بخش ایمونوبیوشیمی
7112410-0511
------------------------------------------
دانشیار گروه اطفال
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
8012469-0511
------------------------------------------
دانشیار گروه کودکان
فوق تخصص گوارش اطفال
8012469-0511
------------------------------------------

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی