کلینیک آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  

 

  کلینیک آلرژی و ایمونولوژی جهت ویزیت بیماران مبتلا به انواع بیماریهای آلرژی و مشکوک به نقص ایمنی روزهای یکشنبه و چهارشنبه شیفت صبح در بیمارستان قائم (عج) تشکیل شده و بیماران توسط اعضای هیئت علمی فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی ویزیت می شوند .

همچنین در این کلینیک امکان انجام تست های آلرژی جهت تعیین عامل حساسیت ( تست خراش یا پریک ) وجود دارد و برای تایید تشخیص آسم و تعیین شدت آن تست ریه و تفسیر آن انجام می شود .

در آزمایشگاه نقص ایمنی وابسته به کلینیک امکان انجام آزمایشهای تخصصی جهت تشخیص نقایص ایمنی موجود می باشد. شامل اندازه گیری ایمونوگلوبین های سرم به روش نفلومتری، اندازه گیری زیر گروههای IgG، اندازه گیری کمپلمان، تست های اپسونیزاسیون، کموتاکسی، NBT، فلوسایتومتری، تست MMT (تست تحریک Tcell  ها درمقابل میتوژن)، تستهای اینترادرمال DT، کاندیدیا، PPD برای تشخیص نقص ایمنی Tcell اندازه گیری آنتی بادیهای ضد پنوموکوک، دیفتری و کزاز در سرم انجام می شود.

بیماران جهت اخذ نوبت می توانند به سیستم نوبت دهی اینترنتی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه فرمایند.

 
 

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی