کمیته علمی مرکز تحقیقات آلرژی

استاد و MD,PhD ایمونولوژی
tavakolaj[at]mums.ac.ir
jtavakol[at]yahoo.com
 
 

استاد و MD,PhD ایمونولوژی
 
   
دانشیار و PhD ایمونولوژی بالینی
 
استادیار و PhD ایمونولوژی
sankianm[at]mums.ac.ir
 
 
دانشیار و PhD ایمونولوژی
Rafatpanahh[at]mums.ac.ir
 
دانشیار و متخصص ایمونولوژی آلرژی کودکان
ahanchianh[at]mums.ac.ir
 

استادیار و PhD قارچ شناسی پزشکی
zarrinfarh[at]mums.ac.ir

پروفسور پروفسور و متخصص کودکان و نوجوانان
 آلرژی شناسی ، فوق تخصص ایمونولوژی
alireza.ranjbar[at]web.de
 
   دکتر بهروز نیک بین  

دکتر مژگان محمدی

دانشیار و PhD کلینیکال ایمونولوژی

MohammadiMZH[at]mums.ac.ir

 
 
 

دکتر مریم خوشخو

استادیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی

KhoshkhuiM[at]mums.ac.ir

 

 

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی