معرفی مرکز تحقیقات آلرژی

 
 
 
 
مرکزتحقیقات آلرژی در سال1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مصوب گردید و فعالیت خود را دربیمارستان قائم آغاز نمود و در تاریخ 23/03/91 مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.
 
 چشم انداز (VISION)
ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی ، بهبود وضعیت سلامت جامعه و تولید علم در زمینه بیماریهای آلرژي با تکیه برامکانات بالقوه و موجود دردانشگاه و در منطقه جغرافیائی شمال شرق و شرق کشور
 
رسالت(MISSION)
 
با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از متخصصین و پژوهشگران خبره در علوم مرتبط، مرکز تحقیقات آلرژي دانشگاه علوم پزشکی مشهد قصد انجام مأموریتهای ذیل را میباشد :
 
انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای آلرژي با تمرکزبر شیوه های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی
  • تولید علم در زمینه بیماریهای آلرژي با تکیه بر توان علمی اساتید و محققین دانشگاه
  • همکاری با مراکز علمی معتبر داخل کشور بویژه مراکز تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • همکاری با مراکز علمی معتبر خارج کشور
  • ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان بویژه در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انواع آلرژي
  • ارائه مشاوره به بیماران و خانواده های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماری با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد
  • برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای آلرژي
 

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی