دریافت موافقت اصولی مرکزتحقیقات آلرژی

به استناد رای صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 23/03/91 با تاسیس مرکز تحقیقات آلرژی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و ژدرمانی مشهد موافقت اصولی به عمل آمد.
 

 

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی