تهیه پوستر جدول فراوانی فصلی گرده های آلرژی زا در ایران

تهیه پوستر جدول فراوانی فصلی گرده های آلرژی زا در ایران

این پوستر توسط جناب آقای دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی دستیار فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و زیر نظر  جناب آقای دکتر رضا فرید حسینی و دکتر فرحزاد جباری آزاد در بهار 1393 طراحی و تهیه گردید.


سومین همایش بین المللی ایمونولوژی