روش جدید ایمونوتراپی در ایران

روش جدید ایمونوتراپی در ایران


( ایمونوتراپی خوشه ای یا کلاستر )


در این روش با کوتاه کردن فواصل تزریقات اولیه مدت رسیدن به درمان نگهدارنده کاهش قابل توجهی می یابد.

به این ترتیب برای بیمارانی که جهت مراجعات هفتگی مشکل دارند مانند بیماران ساکن درسایر شهرستانها ، دانشجویان و ...، کاربرد دارد.

برای انجام این روش ، بیمار در شروع ایمونوتراپی ( جلسات تسریع شده) هر جلسه جهت دریافت چند دوز در یک نوبت ، یک روز در بخش بستری می شود.

معمولا تعداد جلسات تسریع شده 3 تا 6 نوبت بوده که می تواند هفته ای یک تا دو بار تکرار شود .

به این ترتیب بیمار سریعتر به دوز نگهدارنده خواهد رسید سپس طبق روش معمولی دوره درمانی تکمیل می شود .

در مقالات اثر 2- روش بخشی این روش معادل و حتی بیشتر از روش معمولی گزارش شده است.

 

این روش زیر نظر اساتید دکتر رضا فرید حسینی، دکتر فرحزاد جباری آزاد در بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی بیمارستان قائم (عج) مشهد با نوبت قبلی و طبق برنامه تعیین شده انجام می شود.

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی